pozemkyciernavodalokalitavyberpozemkovkontakt

Ochrana osobných údajov

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy alebo kúpno predajnej zmluvy a marketingovej činnosti. K spracúvaniu osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo.

Všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou.
Osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme.

I. Predávajúci a prevádzkovateľ webovej stránky www.pozemkyciernavoda.sk:

immosvr, s.r.o.
Grösslingova 4 Bratislava 811 09
IČO: 48 176 435
Email: predaj@pozemkyciernavoda.sk

II. Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia kupujúcich.
Účelom spracovania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo emailom.
Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky na webovej stránke, prípadne elektronickou poštou – emailom predávajúcemu.

III. Zoznam spracúvaných osobných údajov

Kupujúci – fyzická osoba oznámi predávajúcemu:

Kupujúci – právnická osoba oznámi predávajúcemu:

Predávajúci môže spracovať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) V prípade objednania newslettera alebo odoslania kontaktného formulára návštevníci webových stránok predávajúceho súhlasia so zasielaním reklamy a obchodných ponúk (telefonicky, elektronickou poštou) v súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Pre tento účel predávajúci spracováva nevyhnutné údaje, ktorými sú:

IV. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov zo strany kupujúceho je dobrovoľné.
Predávajúci získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva.
Predávajúci spracuje osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov s ohľadom na daňové a obchodnoprávne archivačné lehoty. Po uplynutí týchto lehôt budú osobné údaje vymazané.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webovej stránky môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si webová stránka môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. aktívny užívateľský účet, nákupný košík alebo nákupný zoznam a pod.). Webová stránka predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbory cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve webovej stránky pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie webovej stránky nemusia byť funkčné. Predávajúci využíva cookies aj na štatistické účely. Za účelom zlepšovania obsahu webovej stránky predávajúceho a užívateľského komfortu kupujúceho používa predávajúci analytické technológie spoločnosti Google Inc. s produktom „AdWords Conversion Tracking“. Za týmto účelom sú spoločnosťou Google Inc. zhromažďované a štatisticky vyhodnocované session data a údaje o interakcii návštevníkov webovej stránky a sú používané cookies. Session data a údaje o interakcii zákazníkov sú spracované výlučne anonymným spôsobom. Používaním webovej stránky predajcu súhlasí kupujúci s tým, aby spoločnosť Google Inc. so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940 43, USA spracovávala vyššie uvedeným spôsobom a za vyššie uvedeným účelom údaje, ktoré získa o kupujúcom. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí so získavaním údajov o činnosti na webe predávajúceho spoločnosťou Google Inc., službu Google Analytics môže ho deaktivovať stiahnutím add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

V. Zverejnenie osobných údajov

Pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy môžu byť osobné údaje poskytnuté tretím stranám.

Webové stránky predávajúceho neobsahujú pluginy prevádzkovateľov sociálnych sietí, obsahujú iba grafické odkazy na sociálne siete a jeho prostredníctvom nemá internetový prehliadač kupujúceho možnosť vytvoriť priame spojenie so serverom poskytovateľa sociálnej siete. Preto predávajúci nepreberá zodpovednosť za ochranu osobných údajov a procesy internetových stránok, na ktoré iba odkazuje.

VI. Podmienky spracúvania osobných údajov

Predávajúci prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracovaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ.

VII. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Kupujúci ako zákazník predávajúceho je ako dotknutá osoba povinný uviesť úplné a pravdivé údaje.

Svoj súhlas so spracúvaním údajov na marketingové účely môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra.

Na základe písomnej žiadosti v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov môže kupujúci od predávajúceho žiadať:

Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:

Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracovávajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.